Πουλήστε το ακίνητό σας

 

Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας ;

Το να πουλήσετε το ακίνητό σας είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που επηρεάζει την οικογένειά σας και το μέλλον σας.

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι γνωρίζετε τις απαραίτητες πληροφορίες. Πότε πρέπει να πουλήσετε; Πως κατοχυρώνουμε την καλύτερη τιμή; Τι είδους εργασίες ανακαίνισης πρέπει να γίνουν πριν την αγοραπωλησία;

Εμείς μπορούμε να σας συμβουλέψουμε και να σας παρέχουμε πληροφορίες σημαντικές, μέρος της στρατηγικής μας, ώστε να σας βοηθήσουμε να πουλήσετε το ακίνητό σας κατά τον πιο κερδοφόρο τρόπο.                                                                                                                                                                                                                                                                                        Sell Your Property      

Οι υπηρεσίες μας:

  • Εκτιμούμε το ακίνητό σας.

  • Σας συμβουλεύουμε πριν την πώληση του ακινήτου σας και βεβαιωνόμαστε ότι υπάρχει συμμόρφωση με τις νομικές παραμέτρους.

  • Επωφεληθείτε  από την μεγάλη λίστα πελατών μας ( σε τοπικό και διεθνές επίπεδο).

  • Επωφεληθείτε από την διαφήμιση στην ιστοσελίδα μας και στις ιστοσελίδες συνεργατών μας.

  • Επωφεληθείτε από την παροχή πληροφοριών για το ακίνητό σας μεταξύ των συνεργαζόμενων  μεσιτικών γραφείων.

  • Παρακολουθούμε το αρχείο σας και χειριζόμαστε σε όλα τα βήματα της αγοραπωλησίας, από την υπογραφή συμφωνητικού μέχρι την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης.

Μεσιτική Εντολή του Πωλητή:

Στην περίπτωση που καταρτιστεί κυρία σύμβαση για το ακίνητο ιδιοκτησίας μου, θα σας καταβάλω την ειδικώς συμφωνηθείσα μεσιτική αμοιβή που ανέρχεται σε ποσοστό 3,00% επί της συνολικής πραγματικής αγοραίας αξίας της κύριας σύμβασης πλέον ΦΠΑ. Την αμοιβή αυτή θεωρώ δίκαιη, εύλογη και όχι υπερβολική και υποχρεούμαι να την καταβάλω σε εσάς (Aegean Elite OE), κατά μεν το ήμισυ, την ημέρα της υπογραφής του τυχόν προσυμφώνου, εξ ολοκλήρου δε και χωρίς άλλη όχλησή σας από την οποία ρητώς παραιτούμαι και ακόμη κι’ αν η σύμβαση καταρτιστεί υπό αναβλητική αίρεση, κατά την ημέρα της υπογραφής του οριστικού συμβολαίου ή τυχόν άλλου συμφωνητικού. Για ακίνητα με συμφωνηθείσα τιμή πώλησης κάτω των 50.000 ευρώ, η ελάχιστη μεσιτική αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 1.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Συμφωνώ η παρούσα αποκλειστική εντολή να ισχύει για 24 μήνες, συναινώ στην κατάρτιση σύμβασης μεσιτείας ανάμεσα σε εσάς (Aegean Elite OE) και τους υποψήφιους αγοραστές και μπορείτε να ενεργήσετε και για τον αντισυμβαλλόμενό μου. Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας θα σας ενημερώσω εγγράφως για την παύση της σύμβασης αλλιώς η παρούσα θεωρείται ότι συνεχίζεται ως αποκλειστική εντολή και σύμβαση μεσιτείας για το ίδιο διάστημα.

Σε περίπτωση που πουλήσω το ακίνητο εντός 4 μηνών μετά την προαναφερθείσα περίοδο σε αγοραστή που αποδεδειγμένα έχει συσταθεί από εσάς, θα σας αποζημιώσω πλήρως με 3% της συμφωνηθείσας τιμής πώλησης πλέον ΦΠΑ.

Στην περίπτωση που πουλήσω το ακίνητο με αποδεδειγμένα ιδία μέσα κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης ή της παράτασής της, όπως παραπάνω ή στην περίπτωση που έχει βρεθεί αγοραστής και συμφωνεί να πληρώσει την όποια συμφωνηθείσα τιμή πώλησης και δεν μπορώ για νομικούς, φορολογικούς, οικογενειακούς, συναισθηματικούς λόγους ή απλά αλλαγής γνώμης γενικότερα να προχωρήσω στην πώληση του ακινήτου θα σας καταβάλω το 50% της μεσιτικής αμοιβής επί της τιμής πώλησης που ισχύει πλέον ΦΠΑ.

Συναινώ επίσης να αναρτήσετε κείμενα και φωτογραφίες στην ιστοσελίδα σας και σε διάφορα real estate portals, κοινωνικά δίκτυα, έντυπα και να το προωθήσετε σε ενδιαφερόμενους και συναδέλφους σας για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαδικασία πώλησης του ακινήτου μου. Δηλώνω επίσης ότι έχω λάβει γνώση ότι τηρείται βάσει της Ευρωπαϊκής οδηγίας 679/2016 τα προσωπικά μου στοιχεία και συναινώ στην με οποιαδήποτε τρόπο επικοινωνία μεταξύ μας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.